gelatin/gelitin gelatin/gelitin gelatin/gelitin gelatin/gelitin

gelatin / gelitin

Untitled, 2019
synthetic plaster, styrofoam
225 x 70 x 100 cm